Warszawa 13 marca 2012r.

Znak sprawy: ARM/3/12


Warszawa: Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Akademia Unijna III.
Numer ogłoszenia: 77386 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Akademia Unijna III..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych w ramach projektu Akademia Unijna III realizowanego przez Zamawiającego (Działanie 8.1.1 PO KL) w co najmniej 8 tygodnikach lokalnych ukazujących się łącznie we wszystkich miastach powiatowych województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miasta Warszawy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy świadczyli tzn. rozpoczęli i zgodnie z zawartą umowa zakończyli świadczyć usługę w zakresie publikowania ogłoszeń w gazecie (dzienniku lub tygodniku) o nakładzie nie mniejszym niż 10 000 egzemplarzy o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł brutto. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz umowę zawartą z tym podmiotem gwarantującą jego udział w wykonywaniu niniejszego zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy: a) zmniejszenia liczny ogłoszeń o ile będzie to zgodne z realizacją Projektu. b) zmiany danych teleadresowych, c) zmianę innych postanowień umowy związanych z postępem Projektu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, każdorazowo adekwatnie do zmian wynikających z założeń Projektu. d) zmiany aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności sposobów i terminów przesyłania i akceptacji zleceń, ustalania harmonogramów działania).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Akademia Unijna III współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:
siwz_3.12.docx
zal._1_formularz_ofertowy_3.12.docx
zal._1a_formularz_cenowy_3.12.docx
zal._2-4_oswiadczenia_i_wykaz_uslug_3.12.docx
zal._5_istotne_postanowienia_umowy_3.12.docx
zal__6_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_3.12.docxWarszawa, 16.03.2012 r.


Znak sprawy: ARM/03/12

Do:
                                       Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:       
Publikację ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektu Akademia Unijna  III.WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SIWZ


Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

1. Poniżej przytaczamy fragment zapisu z Państwa SIWZ. Jak należy go interpretować.
„b) posiadania wiedzy i doświadczenia -  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy świadczyli tzn. rozpoczęli i zgodnie z zawartą umową zakończyli świadczyć  usługę w zakresie publikowania ogłoszeń w gazecie (dzienniku lub tygodniku) o nakładzie nie mniejszym niż 10 000 egzemplarzy o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł brutto.”     
Czy należy to interpretować, że chodzi o jedną usługę – umowę z jednym klientem na zakup powierzchni prasowej na kwotę 150.000 zł brutto?
Czy jako sumę usług – umów w podanym okresie z różnymi klientami na zakup powierzchni prasowej na kwotę łączną 150.000 zł brutto?
    
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że powyższy zapis należy interpretować zgodnie z jego literalną treścią, tj. Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem co najmniej 1 usługi w zakresie publikowania ogłoszeń w gazecie (dzienniku lub tygodniku) o nakładzie nie mniejszym nie 10 000 egzemplarzy i łącznej wartości co najmniej 150 000 zł brutto. Suma usług z różnymi klientami nie będzie spełniać powyższego warunku.

2. Drugie zagadnienie, to pytanie, w jaki sposób należy udokumentować te doświadczenie w zakresie ww.? Czy mają to być kopie faktur? Kopie Umów? Czy oświadczenia oferentów? Proszę o doprecyzowanie

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że doświadczenie winno być udokumentowane w sposób wskazany w treści rozdziału 6.2.1 SIWZ. Same kopie faktur bądź umów o ile nie zawierają oświadczenia Zamawiającego, że usługa została wykonana należycie nie będzie wystarczające. Warszawa, 19.03.2012 r.

Znak sprawy: ARM/03/12Do:
                                        Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:       
Publikację ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektu Akademia Unijna  III.

WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wymogów wielkości nakładu tygodnika ukazującego się na terenie miasta powiatowego Otwock.
Zgodnie z podaną przez Państwa specyfikacją, której fragment zamieszczam poniżej,
„…B. Średni nakład każdego wydania tygodnika  (w każdych trzech kolejnych miesiącach w okresie od 1.04.2012 do 30.11.2013 począwszy od kwietnia 2012 roku) nie może być mniejszy niż 10 000 egzemplarzy, z wyłączeniem tygodnika ukazującego się w powiatach: sochaczewskim, żyrardowskim i warszawskim-zachodnim, gdzie dopuszczony jest tygodnik o nakładzie nie mniejszym niż 4 000 egzemplarzy….”
wynika, że dopuszczacie Państwo do publikacji ogłoszeń prasowych, tygodniki o średni nakładzie ukazującego się na danym terenie, o nakładzie nie mniejszy niż 10.000 egz., oprócz trzech wskazanych powyżej powiatów - sochaczewskim, żyrardowskim i warszawskim-zachodnim. Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że podobna sytuacja występuje na terenie powiatu otwockiego, gdzie ukazujący się tygodnik ma nakład na średnim poziomie 6.000 egz.
Proszę o doprecyzowanie, czy na terenie powiatu otwockiego dopuszczacie Państwo tygodnik o nakładzie nie mniejszym niż 4.000 egzemplarzy do publikacji Państwa ogłoszeń prasowych? Jeżeli tak, proszę o potwierdzenie tego w Państwa specyfikacji. Jeżeli nie, też proszę o taką informację.

    
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zapytaniem dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że średni nakład tygodnika (zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zmienionym załączniku nr 6 do SIWZ) ukazującego się w powiecie otwockim powinien być nie mniejszy niż 6 000 egzemplarzy. Zmienioną treść SIWZ i załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający publikuje poniżej. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonaną zmianą SIWZ zmianie ulega termin składania ofert z dnia 20 marca 2012 roku na 23 marca 2012 roku. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.  W związku z dokonaną zmianą Zamawiający przypomina o konieczności odpowiedniego oznakowania koperty w której będzie składana oferta – zgodnie z treścią zmienionego Rozdziału 10 pkt 11 SIWZ.

siwz_zm_19.03.12.docx
zal._6_zm_19.03.2012.docxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-19 13:28:57
  • Liczba odsłon: 396
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry