Warszawa, dnia 07.12.2022 r.

ARM/14/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej: Ustawa), pt. „Dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej PB95 i oleju napędowego ON) w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Zamawiającego” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00444525/01 z dnia 17 listopada 2022 r.).

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy, postępowania pt. Dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej PB95 i oleju napędowego ON) w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Zamawiającego” (numer sprawy: ARM/14/2022).

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy.

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 2 Ustawy, „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29 listopada 2022 r. do godz.: 09:00, w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego tylko jedna oferta – oferta numer 0134/ARM/14/2022. Oferta ta została jednak odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b i c Ustawy, z uwagi na niezłożenie wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych we wskazanym terminie, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jako spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.  

W okolicznościach, iż odrzucona została jedyna oferta złożona w postępowaniu, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się przesłanki ustawowej określonej w art. 255 pkt 2 Ustawy.

###

Warszawa, dnia 29.11.2022 r.

ARM/14/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania na dostawę paliw płynnych (benzyny bezołowiowej PB95 i oleju napędowego ON) w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Zamawiającego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej Pzp.

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Średnia arytmetyczna z cen podanych za 1 l benzyny bezołowiowej PB95
i za 1 l oleju napędowego ON

Cena detaliczna za 1 l benzyny bezołowiowej PB95 z oznaczeniem E5 brutto
w PLN (z VAT)

Cena detaliczna za 1 l oleju napędowego ON z oznaczeniem B7 brutto
w PLN
(z VAT)

Ilość stacji paliw

na terenie miasta

Warszawy

Ilość stacji paliw na terenie woj. mazowieckiego

(bez Warszawy)

Stały rabat

w PLN

1

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

7,31

6,75

7,87

56

167

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

###

Warszawa, dnia 23 listopada 2022 r.

Znak sprawy: ARM/14/2022

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu.
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Warszawa, dnia 17 listopada 2022 r.

Znak sprawy: ARM/14/2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej PB95 i oleju napędowego ON) w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Zamawiającego.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry