Warszawa 9 marca 2011 r.

Znak sprawy: ARM/08/11

Warszawa: Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Turystyka - szansa dla rolnika.
Numer ogłoszenia: 40206 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Turystyka - szansa dla rolnika..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: publikacja ogłoszeń prasowych w ramach projektu Turystyka - szansa dla rolnika realizowanego przez Zamawiającego (Działanie 8.1.2 PO KL) w 6 tygodnikach lokalnych. Tygodniki muszą być kolportowane w powiatach: płockim, płońskim, siedleckim, ostrowskim, łosickim, węgrowskim, sochaczewskim i radomskim, przy czym Zamawiający nie wymaga aby każdy z tygodników ukazywał się w każdym z ww. powiatów. Wszystkie tygodniki łącznie winny obejmować swoim zakresem ww. obszar. Jeden z tygodników może ukazywać się na terenie więcej niż jednego powiatu. Szacuje się, że w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może zlecić publikację ogłoszeń prasowych w ramach działań rekrutacyjno - promocyjnych projektu Turystyka - szansa dla rolnika w ilości nie mniejszej niż raz miesięcznie w każdym z wybranych tygodników kolportowanych w powiatach wymienionych w przedmiocie zamówienia, przy czym minimalna ilość ogłoszeń to 78 w trakcie trwania umowy (w każdym z co najmniej 6 tygodników co najmniej 13 publikacji). Całkowita powierzchnia ogłoszeń nie może przekroczyć 21 459,36 cm2 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 36/100 centymetrów kwadratowych). Założenia techniczne: A. Ogłoszenia będą emitowane w pełnym kolorze, na stronach ogłoszeniowych lub redakcyjnych tygodników o charakterze lokalnym B. Średni nakład tygodnika (w okresie od 1.03.2011 do 31.05.2012) nie może być mniejszy niż 10 000 egzemplarzy C. Wymiar ogłoszenia zostanie określony każdorazowo przez Zamawiającego przed jego publikacją, z tym że będzie się mieścił w następujących granicach: szerokość od 100 mm do 152 mm; wysokość od 152 mm do 181 mm. Tym samym łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 21 459,36 cm2 . D. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy materiałów dotyczących ogłoszeń, nie później niż na 5 dni roboczych przed datą publikacji, a w szczególnych przypadkach w 4 dni do godz. 9.00 E. Projekt ogłoszenia z przykładową treścią i niezbędnymi logotypami stanowi załącznik nr 6 do SIWZ F. Zamawiający każdorazowo określi, termin publikacji ogłoszenia prasowego informując o tym Wykonawcę co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem publikacji. G. Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku ogłoszenia przesłanego drogą elektroniczną, zapisanego w formacie PDF H. Publikacja ogłoszeń odbywać się będzie na podstawie każdorazowego pisemnego zlecenia zawierającego treść, wymiar jak i materiały graficzne niezbędne do jego przygotowania oraz datę ostatecznego zamieszczenia ogłoszenia. I. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu każdego egzemplarza tygodnika, w którym ukazało się ogłoszenie w celu zachowania w dokumentacji projektowej Zamawiającego. J. Płatność będzie realizowana za każdą należycie zrealizowaną publikację po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni (od daty doręczenia) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         max. 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, świadczyli usługę w zakresie publikowania ogłoszeń w gazecie (dzienniku lub tygodniku) o nakładzie nie mniejszym niż 10 000 egzemplarzy przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4. Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej z części zamówienia Podwykonawcom Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz umowę zawartą z tym podmiotem gwarantującą jego udział w wykonywaniu niniejszego zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy: a) zmniejszenia liczny ogłoszeń o ile będzie to zgodne z realizacją Projektu. b) zmiany danych teleadresowych, c) zmianę innych postanowień umowy związanych z postępem Projektu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, każdorazowo adekwatnie do zmian wynikających z założeń Projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie przedmiotu umowy realizowane jest w ramach projektu Turystyka - Szansa dla rolnika współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania:
siwz_8.docx
zal_1_formularz_ofertowy_8.docx
zal_1a_formularz_cenowy_8.docx
zal_2-4_oswiadczenia_8.docx
zal_5_istotne_postanowienia_umowy_8.docx
zal_6_wzor_ogloszenia_8.pdf


Warszawa, 14.03.2011 r.

 

 Znak sprawy: ARM/8/11

 

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Turystyka – szansa dla rolnika.

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ 

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. W opisie przedmiotu zamówienia w założeniach technicznych napisali Państwo, że wymiar ogłoszenia ma się mieścić w granicach: szerokość od 100 mm do 152 mm, wysokość od 152 mm do 181 mm. Każda z gazet posiada inne wymiary ogłoszeń i przez co nie możemy dopasować wymiarów, które Państwo podali do siatek modułowych w różnych tytułach prasowych. Proponujemy zmianę wymiarów na następujące granice: szerokość od 120 mm do 160 mm, wysokość 140 mm do 200 mm.

     

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ wraz z formularzem cenowym oraz Istotnymi postanowieniami umowy.

 

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert z 17 na 21 marca 2011 roku. Godziny i miejsca pozostają bez zmian.  


W załączeniu zmieniona treść SIWZ oraz załączników.


Do pobrania:

siwz_14.03.11.docx

formularz_cenowy_14_03_11.docx

zal_1__formularz_ofertowy14.03.11.docx

zal_5__istotne_postanowienia_umowy14.03.11.docx

ogloszenie_bzp_-_siedziba.zmiana.docxWarszawa, 17.03.2011 r.

 

Znak sprawy: ARM/8/11

 


Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Turystyka – szansa dla rolnika.

  

INFORMACJA O ZMIANIE treści  SIWZ

 

Zamawiający działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż zmianie uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób że zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia, tj. Zamawiający wymaga publikacji ogłoszeń wyłącznie na stronach ogłoszeniowych  tygodników o charakterze lokalnym.

 

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert z 21 na 22 marca 2011 roku. Godziny i miejsca pozostają bez zmian.  


W załączeniu zmieniona treść SIWZ.


Do pobrania:

siwz_17.03.11.docx

ogloszenie_bzp_-_siedziba.zmiana.docxWarszawa, 18.03.2011 r.

 

 

Znak sprawy: ARM/8/11

 

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Turystyka – szansa dla rolnika.

 

INFORMACJA O ZMIANIE treści  SIWZ


Zamawiający działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż zmianie uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób że zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia, tj. Zamawiający wymaga aby średni nakład tygodnika (w okresie od 1.03.2011 do 31.05.2012) był nie mniejszy niż 10 000 egzemplarzy, z zastrzeżeniem że w powiecie sochaczewskim Zamawiający dopuszcza by średni nakład był nie mniejszy niż 4 000 egzemplarzy.

 

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert z 22 na 23 marca 2011 roku. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert  pozostają bez zmian.  

 

W załączeniu zmieniona treść SIWZ.

siwz_18.03.11.docx

ogloszenie_bzp_-_siedziba.zmiana_3.docx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-18 11:25:28
  • Liczba odsłon: 496
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry