Warszawa 6 listopada 2013r.

Znak sprawy: ARM/12/13


Warszawa: Przetarg nieograniczony na doradztwo prawne na rzecz Agencji
Rozwoju Mazowsza S.A.
Numer ogłoszenia: 453262 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1,
00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony
na doradztwo prawne na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa prawnego związanych
z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Zwiększenie potencjału szkół
zawodowych na Mazowszu w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
6 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających -
max.40% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.10.00-5, 79.11.00.00-8,
79.14.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć
swoją ofertę wadium w wysokości 7 000,00 PLN (siedem tysięcy złotych). 2)
Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi
być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze
zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553. 4) Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale
niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez wykonawcę. 5) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według
zasad określonych w art. 46 Ustawy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium na
zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek,
dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
osoby fizyczne posiadające uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w
rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.
U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. -
Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.),
tj. posiadające tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, spółki wskazane
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.), tj. spółki cywilne, jawne,
partnerskie lub komandytowe, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej,
jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą
być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, a także
prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5
lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym
przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.
zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
- Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze
zm.), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe, przy czym
wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz
komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub
adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą
praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez
prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 126, poz. 1069, ze zm.), a wyłącznym przedmiotem działalności takich
spółek jest świadczenie pomocy prawnej. prawnicy zagraniczni posiadający
uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o
świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zm.). Ocena spełnienia warunków
nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których
mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek,
dotyczący posiadania posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie: co
najmniej dwie usługi świadczenia stałej obsługi prawnej dla różnych
jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy każda i
łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (w skali 12
miesięcy), w ramach których do obowiązków wykonawcy należało zapewnienie
regularnego dyżuru radcy prawnego lub adwokata w siedzibie zamawiającego
(rozumiany jako udzielanie bezpośrednich porad prawnych w bieżących
sprawach) w wymiarze tygodniowym nie mniejszym niż 4 godziny; co najmniej
dwie usługi (poza umową na stałą obsługę prawną) polegające na zapewnieniu
wsparcia prawnego zamawiającemu w zakresie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonych według ustawy Prawo zamówień publicznych,
które dotyczyły zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Ustawy Pzp, polegającego co najmniej na opracowaniu formalnym i
opiniowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zapewnieniu
wsparcia w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ oraz na
etapie badania i oceny ofert w tym poprzez przygotowanie projektów pism,
wezwań, rozstrzygnięć itp., z czego przynajmniej jedna dotyczyła zamówienia,
którego przedmiotem była usług szkoleniowa lub edukacyjna. co najmniej
siedem usług reprezentacji prawnej przed Krajową Izbą Odwoławczą, z których
przynajmniej dwie były wykonywane w imieniu strony zamawiającej; co najmniej
jedną usługę reprezentacji procesowej zamawiającego przed Sądem Okręgowym w
sprawie ze skargi na orzeczenie KIO w ramach której do obowiązków wykonawcy
należało również przygotowanie projektów pism procesowych; co najmniej dwie
usługi reprezentacji pracodawcy przed sądem powszechnym w sporze z
pracownikiem lub byłym pracownikiem; co najmniej jedną usługę polegającą na
doradztwie prawnym świadczonym na rzecz szkoły ponadgimnazjalnej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 01 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity w Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przez
okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy, której przedmiotem było
doradztwo bezpośrednio związane z problematyką szkół ponadgimnazjalnych.
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą
spełnia-nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek,
dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponują lub będą dysponować co
najmniej 2 osobami posiadającymi tytuł adwokata lub radcy prawnego (lub
będącymi prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę na podstawie
ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej), które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, z których każda: o posiada co najmniej 4 lata
doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata; o w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert przynajmniej dwa razy
reprezentowała pracodawcę przed sądem powszechnym w sporze z pracownikiem
lub byłym pracownikiem; o w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składnia ofert brała udział w opracowaniu dokumentacji w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia co najmniej 2 postępowań o wartości równej
bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków
nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których
mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają
pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, które zawiera m.in.:
nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia
pełnomocnictwa oraz podpisy wykonawców - zgodnie z zasadami reprezentacji.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować,
iż nie zachodzi żadna z przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Warunki udziału w
postępowaniu będą oceniane łącznie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1 - Cena - 50
2 - Doświadczenie - 50
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie przewidzianym w
Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), a także: - w razie
zmiany przepisów dotyczących stawki VAT - w tym wypadku zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany dostosowującej wynagrodzenie
wykonawcy do zmienionej stawki podatku VAT. - rozwiązania lub istotnej
zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez
Zamawiającego, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką,
która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności
zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego,
zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas
wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. - Zamawiający
dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia
jej efektywności. Przez aspekty techniczne Zamawiający rozumie w
szczególności zmianę adresów, osób wyznaczonych do kontaktów etc.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 12.11.2013 godzina 08:30, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A,
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: tak

Załączniki do pobrania:
siwz_12_13.docx
ipu_12_13.docx
zal1_12_13.docx
zal2_12_13.docx
zal2b_12_13.docx
zal3_12_13.docx
zal4_12_13.docx
zal4a_12_13.docx
zal6_12_13.docx
zal7_12_13.docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-06 21:19:45
  • Liczba odsłon: 293
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry