Warszawa dnia 2 listopada 2010 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ARM/52/10


UWAGA: TERMIN OTWARCIA OFERT ULEGŁ ZMIANIE
(z 10 na 15 listopada)
zmiana_terminu_skladania_ofert.doc

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00 – 375 Warszawa,
tel. 22 566 47 60, faks 22 843 83 31, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, ze zmianami), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającą wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Zakup licencji na oprogramowanie platformy eLearningowej wraz z usługą wdrożenia platformy eLearningowej, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej, a także świadczenie usług hostingu serwera na potrzeby kursów z wykorzystaniem platformy eLearningowej oraz stworzenie 8 kursów eLearnigowych niezbędnych do realizacji projektu:

„Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne” w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL, zwanym SIRMA plus.

tresc_ogloszenia_z_dnia_02.11.2010.pdf

Załączniki:

siwz_elearning.docx
zalacznik_1_do_siwz_oferta.docx
zalacznik_2_do_siwz_harmonogram.docx
zalacznik_3_do_siwz_oswiadczenie.docx
zalacznik_4_do_siwz_oswiadczenie.docx
zalacznik_5_do_siwz_oswiadczenie.docx
zalacznik_6_do_siwz_wzor_umowy.docx
zalacznik_7_do_siwz_oswiadczenie.docx
zalacznik_8_do_siwz_tematy.docx


Pytania i odpowiedzi z dn. 4 listopada 2010 r.:

1.    Pkt. 3.6: Do kiedy należy przygotować 500 stron scenariusza?

Odp. Zamawiający informuje, 500 stron scenariusza winno zostać przygotowane etapowo z każdym wdrożonym kursem (500 str  / 8 kursów = 62,5 strony na kurs - średnio).

2.    Pkt. 5 e): Czy kwota 200 tyś zł. dotyczy wartości projektu, w którym wdrażało się program szkoleniowy? Czy za spełnienie warunku można uznać realizację własnych projektów szkoleniowych finansowanych z funduszy UE (EFS) o wartościach przekraczających wymienioną kwotę?

Odp. Zamawiający informuje iż kwota 200 000 zł dotyczy wartości projektu, w którym program był wdrażany.

3.    Pkt. 6.5: Czy każdy z członków konsorcjum musi spełniać warunek z pkt. 5 e)?

Odp. Wystarczy, że ten warunek spełni 1 członek konsorcjum.

Pytania i odpowiedzi z dn. 5 listopada 2010 r.:

1. Pytanie do SIWZ, rozdział 6. punkt b:
„b)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.”

Posiadamy aktualne zaświadczenie z ZUS – które otrzymuje się od ręki. Posiadamy dokument o decyzji Urzędu Skarbowego o rozłożeniu na raty naszych płatności do US. ( pierwsza strona decyzji jest w załączniku do tego maila). Decyzja jest bardzo świeża gdyż pochodzi z 5 października 2010 roku. Czy dołączenie kopii takiej decyzji jest wystarczające aby spełnić warunki tego punktu do składania oferty?

Odp. Zamawiający informuje, że dołączenie do oferty kopii (na warunkach określonych w SIWZ, tzn. poświadczonej za zgodność z oryginałem) zaświadczenia US o rozłożeniu na raty zaległych płatności wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, spełnia warunek postawiony w SIWZ."

Pytania i odpowiedzi z dn. 8 listopada 2010 r.:

Pytanie 1:
Czy jest to przetarg powyżej czy poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 ustawy PZP?

Odp. Zamawiający informuje,  że jest to postępowanie o wartości nie przekraczającej kwot wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. W treści ogłoszenia znalazła się oczywista omyłka pisarska, która została przez Zamawiającego sprostowana (informacja została zamieszczona na stronie internetowej). W związku z tym Zamawiający wydłużył termin do składania ofert do 12 listopada 2010 roku.

Pytanie 2:
Czy chodzi o kwotę 125 000 euro czy o kwotę 193 000 euro?

Odp. Zamawiający informuje, iż postępowanie dotyczy zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 193 000 euro.Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477986]

przewiń do góry