Warszawa, 12 maja 2014 r.
Znak sprawy: ARM/18/14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych

Ogłoszenie do pobrania:
ogloszenie_18_14.pdf
2014-ojs092-161811-pl_ted.pdf
Sprostowanie omyłki pisarskiej:
2014-ojs093-163109-pl.pdf

Załączniki do pobrania:
siwz_18_14.docx
cz_a_zawidz.docx
cz_b_nowy_dwor_maz.docx
cz_c_ciechanow.docx
cz_d_garwolin.docx
cz_e_minsk.docx
cz_f_mlawa.docx
cz_g_otwock.docx
cz_h_przasnysz.docx
cz_i_sierpc.docx
zal._2a_-_formularz_ofertowy.docx
zal._2b_-_formularz_cenowy-cz.a_zawidz.docx
zal._2c_-_formularz_cenowy-cz.b_nowy_dwor_maz..docx
zal._2d_-_formularz_cenowy-cz.c_ciechanow.docx
zal._2e_-_formularz_cenowy-cz.d_garwolin.docx
zal._2f_-_formularz_cenowy-cz.e_minsk.docx
zal._2g_-_formularz_cenowy-cz.f_mlawa.docx
zal._2h_-_formularz_cenowy-cz.g_otwock.docx
zal._2i_-_formularz_cenowy-cz.h_przasnysz.docx
zal._2j_-_formularz_cenowy-cz.i_sierpc.docx
zal._3a_i_3b_-_oswiadczenia.docx
zal._4_-_wykaz_uslug.docx
zal._5_-_wykaz_osob.docx
zal._6_-_ipu.docx
zal._7.docx

Warszawa, 16 maja 2014 r.
Numer sprawy: ARM/18/14

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Mam pytanie do specyfikacji - załącznik 1 d do SIWZ (opis zajęć)
Analizując opis zajęć w poszczególnych szkołach i z poszczególnych przedmiotów, rodzi się pytanie "Czy zakup pomocy szkoleniowych jest zaplanowany dla  każdego ucznia, czy tylko dla nauczyciela? Czy zakup pomocy szkoleniowych jest oddzielną pozycją w budżecie projektu?, czy stanowi  też część kosztów prowadzenia zajęć dydaktycznych?, bo np. koszt zakupu podręcznika do języka angielskiego wynosi 30-50 zł/ sztuka, czy też zakup specjalistycznych programów komputerowych z zawodzie technik elektryk, fryzjer, mech. pojazdów jest dość wysoki.Odp.: W sytuacji, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że po stronie Wykonawcy jest zapewnienie materiałów szkoleniowych, chodzi o materiały szkoleniowe dla każdego ucznia.
Odnośnie treści wniosku:
„Czy zakup pomocy szkoleniowych jest oddzielną pozycją w budżecie projektu?, czy stanowi  też część kosztów prowadzenia zajęć dydaktycznych? bo np. koszt zakupu podręcznika do języka angielskiego wynosi 30-50 zł/ sztuka, czy też zakup specjalistycznych programów komputerowych z zawodzie technik elektryk, fryzjer, mech. pojazdów jest dość wysoki.”
Zamawiający informuje, że wniosek w części (pozycja budżetowa projektu) nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ, w pozostałym zakresie natomiast Zamawiający informuje, że w  sytuacji, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że po stronie Wykonawcy jest zapewnienie materiałów szkoleniowych, koszt tych materiałów należy ująć w cenie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Czy zapis :
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


oznacza, iż podmiot prawny - spółka z.o.o. ma przedstawić zaświadczenie o niekaralności w stosunku do spółki (podmiotu zbiorowego - art. 29 ust.1 pkt 9) , a także w stosunku do każdego członka zarządu? czy wystarczy wyłącznie spełnienie wymogu z art. 29 ust.1 pkt 9.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia winien przedłożyć:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Artykuł 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy obejmuje swoim zakresem inne sytuacje niż art. 24 ust. 1 pkt 4-8 tym samym wyłącznie spełnienie wymogu z art. 24 ust.1 pkt 9 nie będzie uznane za wystarczające do wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy.

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Jak należy rozumieć zapis -
co najmniej 1 (jedną) usługę wykonywaną w sposób ciągły na podstawie jednej lub kilku umów przez okres co najmniej 3 miesięcy, polegającą na realizacji szkoleń: z zakresu języka angielskiego oraz matematyki oraz informatyki oraz przedsiębiorczości oraz chemii oraz fizyki oraz ICT oraz biologii dla co najmniej 10 osób (dotyczy każdych zajęć z osobna)  – dzieci lub młodzieży tj. uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych
czy mówimy o konieczności przedstawienia referencji w odniesieniu do każdego przedmiotu?
co w sytuacji nie posiadania referencji na jeden czy dwa przedmioty?


Odp. Zamawiający informuje, że z referencji powinien wynikać fakt prawidłowego wykonania usługi w zakresie wszystkich przedmiotów, o których mowa w odpowiedniej części  Rozdziału 5.1.b) SIWZ. W sytuacji nie posiadania poświadczenia na poszczególne przedmioty zastosowanie znajdują postanowienia SIWZ.
 
2. Czy podmiot ubiegający sie o zadanie może jako referencję wskazać zadanie aktualnie realizowane - przetarg wygrany w styczniu, zajęcia realizowane od marca. Planowane zakończenie projektu - październik 2014.

Odp. Zamawiający informuje, że takie zadanie nie spełnia warunku udziału w niniejszym postępowaniu.

Warszawa, 29.05.2014 r.

Numer sprawy: ARM/18/14

 

 

Do:

                                                                       Wykonawcy, którzy złożyli oferty


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach części A, B, C, E i H, za które uznano:

a) w zakresie części A, B i H: ofertę złożoną przez Open Education Group sp. z o.o. , ul. Modlińska 1,  15-099 Białystok;

b) w zakresie części C: ofertę złożoną przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Eduart Paweł Mieszkowski, Przążewo 27c, 06-400 Ciechanów;

c) w zakresie części E: ofertę złożoną przez Firmę Edukacyjno – Wydawniczą Elitmat Dariusz Kulma, Plac Kilińskiego 7/4, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

Oferty wybrane w pięciu częściach były najtańsze spośród nieodrzuconych ofert, i w związku z tym otrzymały maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”.

2. W postępowaniu oferty złożyło 4 wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

część

oferent

Kwota z oferty

1.

Część C - Ciechanów

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Eduart Paweł Mieszkowski

Przążewo 27c, 06-400 Ciechanów

 

484 218,00 zł brutto

2.

 

Część A - Zawidz

Open Education Group Sp. Z o.o.

ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

31 935,60 zł brutto

Część B - Nowy Dwór Maz.

22 104,00 zł brutto

Część H - Przasnysz

34 554,84zł brutto

3.

Część E – Mińsk Maz.

Firma Edukacyjno – Wydawnicza Elitmat Dariusz Kulma

Plac Kilińskiego 7/4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

129 710,00 zł brutto

4

Część A - Zawidz

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny Edu-Jetter Elżbieta Złowodzka Jetter

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

Wykonawca wykluczony

 

Część I - Sierpc

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry