Warszawa 2 marca 2011r.
Znak sprawy: ARM/07/11

Warszawa: Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych (gadżetów)
Numer ogłoszenia: 34268 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych (gadżetów).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż wraz dostawą, rozładunkiem (w tym wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego) materiałów promocyjnych w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ITeraz Mazowsze II oraz Akademia Unijna III. Dokładny adres w Warszawie wskaże Zamawiający po zawarciu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu Umowy w następujących terminach: Etap I - Wykonawca w terminie dwóch dni od dnia dostarczenia materiałów przez Zamawiającego przedstawi projekty graficzne do akceptacji (wizualizacje). Etap II - Po zatwierdzeniu projektu Wykonawca w terminie dwóch dni dostarczy do siedziby Zamawiającego jeden egzemplarz gotowego produktu według Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Etap III - Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego gotowego produktu Wykonawca w terminie pięciu dni kalendarzowych zrealizuje zamówienie, z zastrzeżeniem dostawy cukierków krówek, których połowa zostanie dostarczona razem z pozostałymi materiałami, zaś pozostała reszta zgodnie z potrzebami Zamawiającego przy czym nie później niż do 31 października 2013 roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie co najmniej 3 dostawy (każda na podstawie odrębnej umowy) polegające na dostawie materiałów reklamowych, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto; Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4. Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej z części zamówienia Podwykonawcom 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz umowę zawartą z tym podmiotem gwarantującą jego udział w wykonywaniu niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·         1 - Cena - 70

·         2 - Jakość - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmianę postanowień umowy związanych z postępem Projektu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, każdorazowo adekwatnie do zmian wynikających z założeń Projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsza zamówienie realizowane jest w ramach projektów systemowych Akademia Unijna III oraz ITeraz Mazowsze II współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do porania:
siwz_arm_7.docxsiwz_arm_7.docx
zal_1_formularz_ofertowy_arm_7.docx
zal_2_formularz_cenowy_arm_7.docx
zal_3_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_arm_7.docx
zal_4_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_arm_7.docx
zal_5_wykaz_zrealizowanych_dostaw_arm_7.docx
zal_6_istotne_postanowienia_arm_7.docx
zal_7_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_arm_7.docx
zal_8_wytyczne_dot._loga_zamawiajacego_arm_7.docx
zal_8_wytyczne_dot._oznakowania__pokl_i_ue_efs_arm_7.pdf
zal_8._wytyczne_oznakowanie_mazowsze_arm_7.pdf


Warszawa, 07.03.2011 r.

 

Znak sprawy: ARM/7/11

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektów Akademia Unijna III i ITeraz Mazowsze II


Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. Proszę o informację wyjaśnienie kwestii podanych w SWIZ terminów akceptacji i realizacji zamówienia. Podany przez Państwa termin wykonania całego zlecenia to 5 kalendarzowych, od chwili akceptacji prototypów wszystkich przedmiotów. Wedle naszego doświadczenia termin realizacji zlecenia o tej wielkości w pięć dni jest praktycznie ni możliwy do realizacji. W czasie pięciu dni trzeba dostarczyć różne produkty z różnych źródeł oznakować je. Wypał i znakowanie kubków znacznie przekracza pięciodniowy termin realizacji. Do tej pory terminy realizacji, z którymi się spotkaliśmy, tak obszernych zleceń wynosiły co najmniej 21 dni roboczych. Proszę o odpowiedź na moje pytanie.


ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wskazany w SIWZ termin realizacji zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-21
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-07 08:56:11
  • Liczba odsłon: 396
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477987]

przewiń do góry