Warszawa, 8 maja 2015 r.
Numer sprawy: ARM/11/15


Do:
                                    Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: realizację ekspertyzy pn. „Model współpracy z przedsiębiorcami - na przykładzie województwa mazowieckiego”

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą uznano:
ofertę złożoną przez Openfield sp. z o.o., ul. Ozimska 4/7, 45-057 Opole.

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w trzech kryteriach oceny ofert.
2. W postępowaniu oferty złożyło 3 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Podejście metodologiczne”

Ilość punktów w kryterium

„Sposób organizacji badania”

Łączna ilość punktów

1.

Artur Bartoszewicz, ul. Chodkiewicza 10/3, 02-593 Warszawa

 

16, 36 pkt

24 pkt

19 pkt

59,36 pkt

2.

Konsorcjum Firm: ResPublic sp. z o.o. ul. Podmiejska 5, 01-498 Warszawa oraz Instytut Badawczy IPC sp. z o.o, ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 52-238 Warszawa

30,51 pkt

13 pkt

0 pkt

43,51 pkt

3.

Openfield sp. z o.o. ul. Ozimska 4/7, 45-057 Opole

55 pkt

13 pkt

0 pkt

68 pkt

Warszawa, 3 kwietnia 2014 r.
Znak sprawy: ARM/11/15


Warszawa: Przetarg nieograniczony na realizację ekspertyzy pn. Model współpracy z przedsiębiorcami - na przykładzie województwa mazowieckiego
Numer ogłoszenia: 47507 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na realizację ekspertyzy pn. Model współpracy z przedsiębiorcami - na przykładzie województwa mazowieckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań na potrzeby przygotowania ekspertyzy pn. Model współpracy z przedsiębiorcami - na przykładzie województwa mazowieckiego. Celem badań jest dokonanie identyfikacji i oceny założeń możliwego do zaimplementowania na terenie województwa mazowieckiego modelu współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi, który w większym stopniu niż obecnie odpowiadałby potrzebom przedsiębiorców, szkołom zawodowym, a przede wszystkim absolwentom szkół zawodowych w kontekście ich przyszłego udziału w rynku pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.00.00.00-2, 73.30.00.00-5, 79.31.12.00-9, 79.31.50.00-5, 79.41.90.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (siedem tysięcy złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej - 3 badania ewaluacyjne i/lub analizy w ramach których dokonano analiz statystycznych i/lub finansowych o łącznej wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto oraz - 3 badania ewaluacyjne i/lub analizy obejmujące ocenę działań z zakresu rynek pracy, edukacja lub przedsiębiorczość, o łącznej wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący zespołem składającym się co najmniej z: - 1 osoby pełniącej funkcję kierownika/koordynatora zespołu badawczego, posiadającej wykształcenie wyższe minimum stopień doktora nauk ekonomicznych lub społecznych z doświadczeniem w kierowaniu (koordynowaniu) co najmniej 3 badaniami ewaluacyjnymi lub/i analizami lub/i ekspertyzami, w tym co najmniej 2 w ramach których dokonano badań przy użyciu indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI, o wartości każdego badania ewaluacyjnego co najmniej 65 000,00 zł brutto. Ponadto łączna wartość wykonanych przez nią badań ewaluacyjnych/analizy/ekspertyzy wynosi co najmniej 300.000,00 zł brutto oraz - 1 osoby pełniącej funkcję członka zespołu badawczego, posiadająca wykształcenie wyższe minimum stopień doktora nauk ekonomicznych lub społecznych z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 badań ewaluacyjnych lub/i analiz lub/i ekspertyz (z wyłączeniem usług audytowych), w ramach których dokonano badań przy użyciu indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI (osoba była bezpośrednio odpowiedzialna za przeprowadzenia ww. analiz) oraz - 1 osoby pełniącej funkcję członka zespołu badawczego, posiadającej wykształcenie wyższe prawnicze z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 badań ewaluacyjnych lub/i analiz lub/i ekspertyz (z wyłączeniem usług audytowych), w ramach których dokonano badań przy użyciu indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI (osoba była bezpośrednio odpowiedzialna za przeprowadzenia ww. analiz) oraz - 1 osoby pełniącej funkcję członka zespołu badawczego, posiadająca wykształcenie wyższe prawnicze z doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 badań ewaluacyjnych lub/i analiz lub/i ekspertyz (z wyłączeniem usług audytowych) w ramach których dokonano badań przy użyciu indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI (osoba była bezpośrednio odpowiedzialna za przeprowadzenia ww. analiz). Powyższe warunki należy traktować łącznie. Ilekroć w niniejszym punkcie jest mowa o doświadczeniu poszczególnych osób, należy przez to rozumieć bycie autorem lub współautorem: a) raportu końcowego z badania ewaluacyjnego lub b) analizy lub c) ekspertyzy w danej dziedzinie. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000 zł (sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 55

·         2 - Podejście metodologiczne - 25

·         3 - Sposób organizacji badania - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, niezależnie od postanowień w załączniku nr 8 do SIWZ, w następujących przypadkach: a) Istotnej zmiany zasad realizacji Projektu, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. b) Wydłużenia okresu realizacji Projektu - wówczas umowa może ulec przedłużeniu o wydłużony okres realizacji Projektu chyba, że w całości została wykonana przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wydłużeniu okresu realizacji Projektu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (sekretariat - 19 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest częścią projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz_arm_11_15.docx
zal_1_arm_11_15.docx
zal_2_arm_11_15.docx
zal_3_arm_11_15.docx
zal_4_arm_11_15.docx
zal_5_arm_11_15.docx
zal_6_arm_11_15.docx
zal_7_arm_11_15.docx
zal_8_arm_11_15.docx
zal_9_arm_11_15.docx

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-08
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-08 15:00:04
 • Liczba odsłon: 273
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478030]

przewiń do góry